Đức Thế Tôn

Đức Thế Tôn Của Chúng Ta.

(Pháp Thoại:Thầy Thái Hòa chia sẻ ngày 17/12/2010, ở giảng đường chùa Phật giáo Bangladest, tại Bodhigaya, tiểu bang Bihar thuộc Indian, trong buổi lễ cúng dường trai Tăng đến hai trăm vị Tăng Ni của tám quốc gia, gồm Việt Nam, Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Nepal, Kampuchia và Bangladest, do Tỷ khưu ni Thích Nữ Diệu Đáo và thân quyến đến từ USA cúng dường và do Sư Đức Hiền phiên dịch).

Nam Mo Tassa Bhagavato Arahato Samma sambudhassa.
Kính bạch chư Tôn đức!
Cùng quý vị trong trai chủ hiện tiền quý mến!
Trước hết, tôi xin thay mặt chư Tôn đức hiện tiền tán dương việc làm của Sư cô Thích Nữ Diệu Đáo và thân quyến, đã thỉnh được Tôn Tượng Bồ tát Quán Thế Âm an trú tại khuôn viên Bodhigaya, và đã cung thỉnh chư Tăng từ Việt nam sang đây để an vị, chẩn tế cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc và lại cung thỉnh chư Tăng Ni của nhiều quốc gia đến giảng đường nầy cúng dường trai Tăng để gieo trồng phước đức giải thoát và giác ngộ đồng thời hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nhân đây, tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến quý vị như sau:
Đức Thế Tôn của chúng ta có mặt giữa cuộc đời là để hàn gắn lại những gì thế gian đã bị đổ vỡ; dựng đứng lại những gì giữa thế gian đã bị xiêu vẹo; bật ngọn đèn cho mọi người thấy và dẫn đường cho mọi người đi.
Sở dĩ, thế gian bị đổ vỡ, vì do con người ở trong thế gian sống với lòng tham lam; sống với lòng sân hận; sống với tâm si mê, kiêu mạn, nghi ngờ và chấp ngã.
Thế gian bị xiêu vẹo, vì con người ở trong thế gian, sống với tâm tà kiến và không có chánh kiến.
Nên, Đức Thế Tôn có mặt giữa của cuộc đời là để bật ngọn đèn cho mọi người thấy và dẫn đường cho mọi người đi.
Đức Thế Tôn của chúng ta đã bật ngọn đèn chánh kiến cho mọi người thấy được sự thật của Khổ là khổ; thấy được sự thật của Tập là tập khởi của khổ; thấy được sự thật của Diệt là khổ hoàn toàn vắng bặt và thấy được sự thật của Đạo là con đường diệt tận khổ đau.
Vì dẫn đường cho mọi người đi, nên đức Thế Tôn đã chuyển vận pháp luân, thiết lập Tăng Đoàn để tuyên dương chánh pháp và thiết lập hàng cư sĩ để hộ trì chánh pháp.
Vậy, muốn hàn gắn lại những gì giữa thế gian đã đổ vỡ, hàng tứ chúng đệ tử của đức Thế Tôn, chúng ta cần phải nỗ lực giảm và loại bỏ tham; giảm và loại bỏ sân; giảm và loại bỏ si; giảm và loại bỏ kiêu mạn, nghi ngờ và chấp ngã. Sống và thực tập với giới thanh tịnh; với định thanh tịnh và với tuệ thanh tịnh.
Tiếp tục sứ mệnh từ Đức Thế Tôn, hàng Tứ chúng đệ tử của Ngài, muốn dựng đứng lại những gì thế gian đã bị xiêu vẹo, chúng ta cần phải buông bỏ tà kiến, thực hành chánh kiến. Chúng ta phải thực hành chánh kiến hàng ngày trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi của mỗi chúng ta, để chúng ta thực sự có năng lượng của chánh pháp để hiến tặng cho đời, góp phần vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình cho thế giới hiện nay một cách thiết thực.
Chúng ta thực tập được như vậy là chúng ta biết ơn đức Thế Tôn của chúng ta một cách sâu sắc và thực tế.
Một lần nữa, tôi xin thay mặt chư Tôn đức hiện tiền, tán dương công hạnh cúng dường của Sư cô Thích Nữ Diệu Đáo và thân quyến, nguyện đem công đức nầy hồi hướng cho người còn kẻ mất của trai chủ đều được an lành, thế giới hòa bình và pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cầu nguyện Đức Phật Từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta an lành.
Ban Thị Giả kính ghi.

Bước Theo Chân Đức Phật
(Pháp Thoại: Thầy Thái Hòa chia sẻ vào ngày 19/12/2010, tại chùa Linh Sơn, bang Kusinaga thuộc Indian cho khoảng 30 người tu trẻ, tại Kusinaga, do Sư cô Trí Thuận trú trì và phiên dịch).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa Sư cô Trú Trì và các Chú quý mến!
Hôm nay là ngày 19/12/2010, tại giảng đường chùa Linh Sơn, ở Kusinaga, tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến với quý vị “Bước Theo Chân Đức Phật”.
Khi nghe tôi thỉnh tiếng Khánh, xin Đại chúng tập trung tâm ý theo dõi hơi, theo sự hướng dẫn của tôi.
“Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào; thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào dài, tôi biết tôi đang thở vào dài; thở ra dài, tôi biết tôi đang thở ra dài. Thở vào ngắn, tôi biết tôi đang thở vào ngắn; thở ra ngắn, tôi biết tôi đang thở ra ngắn”.
“Thở vào, tôi biết tôi đang sinh ra và có mặt trên quê hương của Đức Phật; thở ra tôi biết tôi đang sinh ra và có mặt trên quê hương Đức Phật”.
“Thở vào tôi biết tôi đang ngồi yên lắng tại thiền đường chùa Linh Sơn ở Kusinaga; thở ra tôi biết tôi đang ngồi yên lắng tại thiền đường chùa Linh Sơn ở Kusinaga”.
“Thở vào tôi biết tôi đang có hạnh phúc làm người; thở ra tôi biết tôi đang có hạnh phúc làm người”.
“Thở vào tôi biết tôi đã và đang quy y Phật Pháp Tăng; thở ra tôi biết tôi đã và đang quy y Phật Pháp Tăng”.
“Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời không giết hại chúng sanh, luôn luôn biết đem trí tuệ và tình thương để tôn trọng và bảo vệ sự sống cho mọi người và muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời không lấy của không cho mà luôn luôn biết đem trí tuệ và tình thương để tôn trọng và bảo vệ tài sản cho mọi người và muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời sống đoan chánh và luôn luôn biết đem sự đoan chánh để bảo vệ mọi phẩm giá cao quý cho mọi người và muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời sống chân thật, không dối trá và luôn luôn biết đem sự chân thật để hiến tặng cho mọi người và che chở muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời không sử dụng những độc tố gây tê liệt ý thức; biết nuôi dưỡng chất liệu trí tuệ và từ bi để làm đẹp bản thân và trang nghiêm cuộc đời”.
Xin Đại chúng trở lại với thực tại hiện tiền và ngồi với tư thế thoải mái để nghe pháp thoại.
Thưa Đại chúng!
Cách đây hai mươi sáu thế kỷ, đức Thế Tôn của chúng ta, đã chọn Lâm Lumbini để thị hiện đản sanh, chọn Bodhigaya để thiền định và giác ngộ, chọn Sarnath (Lộc uyển) để chuyển vận Pháp luân và thành lập Tăng đoàn, chọn Vesàli để công bố Bát Kính Pháp và thiết lập Ni đoàn, chọn Kusinaga để thị hiện Niết bàn.
Trong kinh Nikàya ghi lại rằng: Đức Thế Tôn có ý định muốn Niết bàn tại thành Kusinaga, nhưng Ngài Ananda đề nghị, Thế Tôn nên đến một Thành phố hay một thị trấn khác rộng lớn hơn, nhưng bấy giờ đức Thế Tôn dạy cho Tôn giả Ananda rằng, chính nơi thị trấn Kusinaga nầy như Lai đã nhiều lần buông bỏ sắc thân ở đây, nên bây giờ thành bậc Vô thượng giác, khi xả bỏ sắc thân, Như Lai cũng muốn buông bỏ sắc thân ở đây vậy.
Như vậy, Đại chúng biết rằng, vùng Kusinaga của chúng ta đang ở đây, là quê hương mà Đức Thế Tôn đã trải qua nhiều lần buông bỏ hình hài ở đây, vậy xin Đại chúng hãy nhắm mắt lại nhìn thật sâu vào những gì đang hiện hữu ở nơi Kusinaga nầy, để chúng ta có thể tiếp xúc được truyền thống, bản nguyện cũng như Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân của Đức Thế Tôn trong giây phút mầu nhiệm và tuyệt vời nầy.
Thưa Đại chúng!
Trong kinh Nikàya, đức Thế Tôn dạy cho ta biết rằng, ở đời có bốn hạng người:
Hạng thứ nhất: Từ nơi bóng tối mà đi vào bóng tối. Tức là hạng người, chỉ chuyên tâm nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên từ kiếp nầy sang kiếp khác cứ lang thang hoài trong kiếp sống luân hồi khổ đau.
Hạng thứ hai: Từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng. Tức là hạng người sinh ra đời gặp được Thầy hiền, bạn tốt đưa lối dẫn đường và biết phát tâm quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì năm giới quý báu để tu học, bỏ ác làm lành, giữ gìn tâm ý trong sạch, nhờ vậy mà họ bước ra khỏi bóng đêm của sinh tử, hướng tới ánh sáng của đời sống giải thoát giác ngộ.
Hạng thứ ba: Từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối. Tức là hạng người sinh ra đã gặp được Phật pháp, đã gặp được những người bạn tốt, nhưng lại nghe theo thầy tà bạn ác, bỏ Phật pháp sống và thực hành theo tà pháp, nên họ là hạng người đang và sẽ thất vọng trong đời sống ở hiện tại và tương lai, vì vậy, họ là hạng người từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối.
Hạng thứ tư: Từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng. Tức là hạng người đã có nhiều đời tu học ở trong chánh pháp và họ nguyện đời đời, kiếp kiếp sanh ra bất cứ ở đâu đều gặp được chánh pháp, gặp được thiện hữu tri thức, thọ và trì chánh pháp, nếm được pháp vị, khiến họ càng thực tập tâm trí càng sáng lên, hạnh phúc càng lớn lên, nên những vị nầy gọi là hạng người từ nơi ánh sáng bước tới ánh sáng, từ cõi Thánh mà bước tới cõi Phật.
Vậy, bây giờ quý vị biết rằng, quý vị là hạng người nào trong bốn hạng người ấy? Tôi tin chắc rằng, quý vị là hạng người từ nơi bóng tối bước ra ánh sáng và sẽ là hạng người từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng.
Quý vị sẽ là những vị tiếp nối Đức Thế Tôn và chư Tổ làm sáng lại những gì mà đức Thế Tôn đã dạy và để lại cho chúng ta, góp phần xây dựng sự yên bình trên quê hương Kusinaga nói riêng và trên toàn thể liêng bang Ấn độ nói chung.
Trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn Sư cô Thích Nữ Trí Thuận, Trú trì chùa Linh Sơn ở Kusinaga, đã thương Phật, thương Thầy Tổ mà nỗ lực thực hiện hạnh nguyện Đại thừa Bồ tát không biết mỏi mệt và cảm ơn Đại chúng đã ngồi yên suốt cả một thời gian để lắng nghe tôi chia sẻ.
Xin cầu nguyện Đức Phật Từ bi chứng minh và gia hộ cho tất cả chúng ta.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ban Thị giả kính ghi.


Advertisements

Một phản hồi to “Đức Thế Tôn”

  1. ánh sáng là bạn Says:

    Xin cho tôi được trở nên, bây giờ và mãi mãi Một kẻ bảo vệ cho người không được bảo vệ Một kẻ dẫn đường cho người lạc lối Một con tàu cho người vượt đại dương Một chiếc cầu cho người băng qua sông Một điện đền cho người đang nguy hiểm Một ngọn đèn cho người không ánh sang Một nơi trú ẩn cho người không chỗ ngụ Một kẻ phục vụ cho tất cả những ai cần.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: